Ώρες συνεργασίας των
εκπαιδευτικών
με τους γονείς

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι ώρες στις οποίες μπορούν οι γονείς να έρθουν σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς.